Všeobecné podmínky aukce na Autorola.cz
1

Všeobecná ustanovení

1.1Společnost Autorola, s.r.o.
1.1.1Společnost Autorola, s.r.o, se sídlem Praha 9, Hloubětín, Poděbradská 88/55, PSČ 190 00, IČ 281 93 539 (dále též „Autorola“), je vlastníkem a provozovatelem internetového portálu www.autorola.cz (dále též „portál Autorola.cz“).
1.2Platforma
1.2.1Autorola působí výlučně jako zprostředkovatel mezi prodávajícím a kupujícím a poskytuje kupujícím a prodávajícím platformu – internetový portál www.autorola.cz – zejména pro obchod s motorovými vozidly. Autorola není smluvní stranou jakožto prodávající či kupující. Autorola není smluvní stranou jakýchkoliv smluv uzavíraných mezi uživateli prostřednictvím portálu Autorola.cz, s výjimkou výlučně smluvně upravených případů mezi společností Autorola a uživateli. Autorola nemá vůči uživatelům jiné povinnosti, než ty, které vyplývají z právních předpisů, uzavřené smlouvy o užívání nebo jsou výslovně uvedeny ve VOP.
1.3Práva a povinnosti
1.3.1Veškerá práva a povinnosti mezi Autorola a uživateli portálu Autorola.cz vyplývající z užívání portálu Autorola.cz se řídí v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále též „VOP“), pokud smlouva mezi Autorola a uživatelem nebo speciální podmínky pro konání aukce (viz čl.3.5.) nestanoví jinak. Není-li sjednáno jinak, použijí se tyto VOP i na jiné vztahy mezi Autorola a uživateli portálu Autorola.cz.
1.4Ustanovení
1.4.1Pokud by nějaké ustanovení těchto podmínek bylo neplatné, zůstávají tím ostatní ustanovení nedotčena. Neúčinné ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, které bude zákonným způsobem co nejvíce odpovídat smyslu a cíli takového neúčinného ustanovení.

2

Užívání portálu Autorola.cz

2.1Uživatel │Uživatelský účet
2.1.1Uživateli portálu Autorola.cz mohou být výlučně fyzické osoby starší 18-ti let a právnické osoby - a stát (§21 NOZ, §§ 6 a 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění) (dále též „uživatel“), se kterými uzavírá Autorola smlouvu o užívání portálu Autorola.cz, jejíž obsah upravují VOP. Smlouva o užívání portálu Autorola.cz dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je uzavřena okamžikem odeslání potvrzení registrace uživatele na portálu Autorola.cz, a to formou elektronické zprávy zaslané na e-mailovou adresu uživatele uvedenou v registraci (čl.2.2. VOP).
2.1.2Uživatel je oprávněn užívat služeb poskytovaných společností Autorola na portálu Autorola.cz na základě smlouvy o užívání portálu Autorola.cz,VOP a dalších podmínek upravených smluvně mezi společností Autorola a uživatelem.
2.1.3Uživateli – prodávajícími mohou být fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby. Uživatelé – prodávající jsou oprávněni zadávat nabídky do aukčního systému portálu Autorola.cz za podmínek stanovených ve VOP do příslušných typů aukcí nabídky motorových vozidel.
2.1.4Uživateli – kupujícími mohou být výlučně fyzické osoby – podnikatelé podnikající v oblasti nákupu a prodeje motorových vozidel a právnické osoby podnikající v oblasti nákupu a prodeje motorových vozidel.
2.2Registrace
2.2.1Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře uživatelem na portálu Autorola.cz, potvrzením vyplněného formuláře a odsouhlasením těchto VOP. Uživatel je povinen uvést v registračním formuláři úplné a pravdivé údaje. Autorola nenese jakoukoliv odpovědnost za informace poskytnuté uživateli v rámci registrace, zejména neodpovídá za skutečnost zda uživatel je skutečně tím, za koho se vydává. Pokud dojde u uživatele po přihlášení ke změně osobních či jiných údajů, je uživatel povinen bezodkladně oznámit tuto změnu společnosti Autorola.
2.2.2Registrací vzniká uživateli uživatelský účet, který je individuální a nepřenositelný. Přihlášením k uživatelskému účtu je uživatel oprávněn užívat služeb portálu Autorola.cz.
2.2.3Při registraci si uživatel zvolí uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno nesmí být e-mail, internetová adresa nebo jiné označení, které by porušovalo práva třetích osob, zvláště práva na ochranu jména či firmy. Uživatel není oprávněn se registrovat současně pod více uživatelskými jmény ani se registrovat pod falešnou totožností. Uživatel je povinen udržovat heslo v tajnosti, uživatel odpovídá za případy zneužití uživatelského jména a hesla, pokud k nim dojde z důvodu porušení utajení uživatelem.
2.2.4Registrace je dokončena odesláním potvrzení o registraci společností Autorola po provedení ověření nového uživatele, zejména po provedení ověření údajů společností Autorola uvedených v registračním formuláři.
2.3Přihlášení a užívání portálu
2.3.1Uživatel, který má zájem využívat jakékoli služby poskytované na portálu Autorola.cz, je povinen se přihlásit pod svým uživatelským jménem a heslem. Neexistuje jakýkoliv nárok na přihlášení k portálu Autorola.cz a jeho užívání.
2.3.2Pokud by kvůli chybě programu, výpadku serveru nebo jiným nepředvídatelným okolnostem nebyl portál Autorola.cz dočasně k dispozici nebo pokud by takto byla ztracena jakákoliv data nebo musela být vymazána, uživatel není oprávněn uplatňovat jakékoliv nároky vůči Autorola. Autorola neposkytuje jakoukoliv záruku přístupu k portálu Autorola.cz nebo kvality zpracování informací na portálu Autorola.cz.
2.3.3Na portálu Autorola.cz mohou být odkazy na jiné internetové stránky třetích osob. Autorola nenese jakoukoliv odpovědnost za podobu a obsah stránek, na které je odkazováno, jejich aktuálnost, přesnost, úplnost nebo kvalitu informací na takových stránkách a výslovně se distancuje od veškerého obsahu na takových stránkách. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na portálu Autorola.cz, které směrují na externí stránky a pro veškerý obsah stránek, k nimž tyto odkazy směrují.
2.3.4Autorola si vyhrazuje právo kdykoli a bez uvedení důvodu změnit internetové aplikace portálu Autorola.cz.
2.3.5Autorola je oprávněna jakýkoliv uživatelský účet kdykoli zablokovat. Jakmile dojde k zablokování uživatelského účtu, uživatel není oprávněn užívat portál Autorola.cz po dobu stanovenou společností Autorola. Autorola je dále oprávněna zablokovat nabídky uživatele v aukci a případně je vymazat.
2.4Výpověď
2.4.1Uživatel je oprávněn vypovědět smlouvu o užívání portálu Autorola.cz, a to písemnou formou. Výpověď musí být doručena písemně na adresu sídla Autorola, nebo elektronicky na elektronickou adresu Autorola: info@autorola.cz
2.4.2Autorola je oprávněna smlouvu o užívání vypovědět odesláním písemné výpovědi na elektronickou adresu uživatele uvedenou v registraci, a to s okamžitou účinností.

3

Aukce

3.1Společná ustanovení pro aukce
3.1.1Aukce není dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ve znění pozdějších předpisů ani veřejnou soutěží o nejvyšší nabídku podle ust. § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3.1.2Aukce je soutěží o nejvyšší nabídku kupní ceny k předmětu aukce a řídí se podmínkami upravenými ve VOP.
3.1.3Společnost Autorola řídí začátek, průběh a ukončení aukce. Autorola si vyhrazuje právo vyřadit plánované aukce nebo je změnit, Autorola je oprávněna aukci kdykoli bez vysvětlení zrušit, aniž by tím uživateli vznikl jakýkoli nárok v právním smyslu. Takové stornování muže proběhnout před konáním aukce i v průběhu aukce. Nelze stornovat již ukončené aukce.
3.2Provize
3.2.1Společnosti Autorola vzniká nárok na provizi okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi uživatelem - kupujícím a uživatelem - prodávajícím, tj. okamžikem ukončení aukce nebo uzavřením jiného typu obchodu prostřednictvím portálu Autorola nebo zákaznického centra Autorola (např. zprostředkování prodeje).
3.2.2Nárok na provizi společnosti Autorola nevznikne, pokud nebyla podána žádná nabídka ze strany kupujících na vozidlo v aukci.
3.2.3Odstoupením od kupní smlouvy jedním z uživatelů (jednou ze smluvních stran) z jakéhokoliv důvodu nezaniká nárok společnosti Autorola na provizi.
3.2.4Uživatel – prodávající i uživatel – kupující jsou povinni uhradit společnosti Autorola za podmínek stanovených ve VOP provizi za realizovanou aukci. Výše provize je stanovena v ceníku služeb, jehož platné a účinné znění je uvedeno na portálu Autorola.cz. Uživatel je povinen se seznámit s výší provize splatné za poskytnuté služby. Veškeré ceny stanovené ceníkem jsou uvedeny bez DPH, není-li dohodnuto jinak.
3.2.5Provize jsou splatné do 15 dnů ode dne odeslání faktury uživateli na elektronickou adresu uživatele uvedenou v registraci, není-li ve faktuře stanovená delší lhůta splatnosti. Dnem splatnosti se rozumí den připsání peněžní částky na účet Autorola. Provize může být uhrazena bankovním převodem nebo příkazem k inkasu. Pokud příkaz k inkasu selže, je uživatel povinen uhradit vzniklé náklady, pokud je za selhání inkasa odpovědný (např. nedostatečná výše peněžních prostředků na účtu)
3.2.6Pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy z důvodů na straně uživatele - prodávajícího, je uživatel – prodávající povinen rovněž uhradit provizi společnosti Autorola v plné výši, kterou by byl jinak povinen uhradit uživatel – kupující, uživatelem-kupujícím již zaplacená provize bude uživateli-kupujícímu společností Autorola vrácena.
3.2.7Pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy z důvodů na straně uživatele - kupujícího, je uživatel – kupující povinen rovněž uhradit provizi společnosti Autorola v plné výši, kterou by byl jinak povinen uhradit uživatel – prodávající, uživatelem-prodávajícím již zaplacená provize bude uživateli-prodávajícímu společností Autorola vrácena.
3.2.8Pokud dojde k odstoupení od smlouvy zároveň uživatele-kupujícím i uživatelem-prodávajícím, jsou obě smluvní strany povinny uhradit provizi společnosti Autorola.
3.2.9Uživatel, který je v prodlení se zaplacením provize je povinen uhradit společnosti Autorola úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
3.3Předmět aukce
3.3.1Předmětem aukce mohou být výlučně nabídky prodeje motorových vozidel, které uživatelé zadávají do aukčního systému portálu Autorola.cz. Předmětem prodeje mohou být výlučně motorová vozidla, která byla poprvé přihlášena do registru motorových vozidel nebo obdobné evidence ne dříve než v roce 1983. Motorová vozidla, která nejsou přihlášena do registru motorových vozidel, mohou být přihlášena do aukce pokud byla vyrobena v tomto časovém období.
3.3.2Uživatel – prodávající je povinen zadat svou nabídku do odpovídající kategorie nabídek a je povinen svou nabídku úplně popsat slovně a prostřednictvím fotografií vozidla dle nabídkového formuláře. Uživatel – prodávající je povinen pravdivě a podle skutečného stavu uvést veškeré vlastnosti nabízeného motorového vozidla, které jsou podstatné pro rozhodování o koupi, a také takové skutečnosti jako jsou nedostatky, které snižují hodnotu nabízeného vozidla. Uživatel – prodávající je dále povinen uvést informace o vlastnictví nabízeného vozidla. Uživatel – prodávající odpovídá za škodu způsobenou nepravdivým či neúplným popisem, pokud tento popis bude mít za následek odstoupení od kupní smlouvy uživatelem – kupujícím.
3.3.3Uživatel – prodávající je povinen v nabídce uvést údaje o způsobu platby za předmět koupě a způsob dodání či převzetí předmětu koupě.
3.3.4Popis a s ním použité fotografie nesmějí jakkoliv porušovat práva třetích osob a musejí se vztahovat výhradně k vozidlu, které je předmětem aukce.Popisy, výkresy a fotografie nesmějí obsahovat jakékoliv reklamy, a to především odkazy na vlastní domovskou stránku, uvádění telefonních čísel apod.
3.3.5Na portálu Autorola.cz je zakázáno nabízet vozidla, jejichž nabídka, prodej, koupě nebo držení je v rozporu s obecně závaznými právní předpisy nebo je proti dobrým mravům nebo vyžaduje zvláštní povolení. Dále je zakázáno nabízet vozidla, jejichž inzerování, nabídka nebo prodej porušuje práva průmyslového vlastnictví, autorská práva nebo jiná práva třetích osob. Autorola je oprávněna odstranit jakékoliv nabídky a informace, které jsou v rozporu s tímto ustanovením.
3.4Zásady pro online aukce
3.4.1Autorola poskytuje za podmínek stanovených ve VOP uživatelům portál Autorola.cz – aukční místo pro uživatele (prodejce a kupující), na kterém se střetávají nabídky a poptávky uživatelů portálu Autorola.cz.
3.4.2Rozsah používání portálu Autorola.cz, zejména přístup k jednotlivým typům aukcí může být vázán na splnění určitých podmínek stanovených pro určitý typ aukce (čl. 3.4.2. VOP). Uživatelé, kteří nesplňují podmínky účasti v určitém typu aukce nemají jakýkoliv právní nárok na účast v předmětné aukci.
3.4.3Uživatel - prodávající nabízející vozidlo v aukci je oprávněn nabízet další vozidla uživatelům - kupujícím, kteří podali nabídky na dané vozidlo pouze formou nabídek prostřednictvím portálu Autorola.cz, nikoliv však jinou cestou, např. e-mailem (odvádění zájemců).
3.4.4Uživatelé nejsou oprávněni aukci manipulovat zadáváním nabídek pod jiným uživatelským účtem nebo účelovým zapojením třetích osob. Především je zakázáno, aby uživatel - prodávající v průběhu nabízecí doby dával nabídky na jím zadaná nabízená vozidla. Jedno téže vozidlo nesmí být současně nabízeno v souběžně probíhajících online aukcích. Zadávání nabídek pomocí automatizovaného zpracování dat je zakázáno.
3.4.5Pokud dojde k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím portálu Autorola.cz nebo zákaznického centra Autorola, sdělí Autorola oběma stranám údaje potřebné pro vzájemný kontakt a realizaci uzavřené kupní smlouvy.
3.5Typy aukcí
3.5.1Není – li dále stanoveno jinak, je termín „aukce“ označením pro veškeré typy aukcí prováděné na portálu Autorola.cz.

Pro jednotlivé aukce se dále též uplatňují speciální podmínky pro konání aukce, které mohou být upraveny zvlášť pro každou jednotlivou aukci. Speciální podmínky pro konání aukce jsou upraveny uživatele-prodávajícím, uživatel-kupující, který má zájem se zúčastnit aukce je povinen akceptovat tyto speciální podmínky.
3.5.2Standardní aukce

a) Otevřená aukce
- otevřené aukce jsou oprávněni se zúčastnit veškeří registrovaní uživatelé
- otevřená aukce se zahajuje dnem určeným uživatelem-prodávajícím
- lhůta trvání otevřené aukce
- minimální cena předmětu aukce není stanovena.
- minimální zvýšení nabídky kupní ceny je 1.000Kč nebo 50€ pokud není upraveno jinak.

b) Uzavřená aukce
- uzavřené aukce jsou oprávněni se zúčastnit pouze uživatelé vybraní uživatelem-prodávajícím
- uzavřená aukce se zahajuje dnem určeným uživatelem-prodávajícím
- lhůta trvání uzavřené aukce je určena uživatelem-prodávajícím
- minimální cena předmětu aukce činí není stanovena
- minimální zvýšení nabídky kupní cenyí je 1.000Kč nebo 50€

c) Speciální aukce
- speciální aukce jsou oprávněni se zúčastnit veškeří registrovaní uživatelé
- podmínky aukce a kupní smlouvy není-li stanoveno jinak, upravují speciální podmínky pro konání aukce stanovené uživatelem-prodávajícím
- speciální aukce se zahajuje dnem určeným uživatelem-prodávajícím
- lhůta trvání speciální aukce je určena uživatelem- prodávajícím
- minimální cena předmětu aukce není stanovena
- minimální zvýšení nabídky kupní ceny činí je 1.000Kč nebo 50€________
3.5.3Rozšířená aukce

Autorola je oprávněna přeřadit vozidla, která se neprodají ve standardní aukci do rozšířené aukce. Rozšířená aukce je nabídkou vozidel, která dosud nebyla prodána prostřednictvím aukcí na portálu Autorola.cz.

V rozšířené aukci jsou oprávněni podávat nabídky na prodej vozidel veškeří uživatelé, o umístění vozidla do rozšířené aukce rozhoduje Autorola. Vozidla se v rozšířené aukci zobrazují po dobu stanovenou společností Autorola, popřípadě po dobu stanovenou prodávajícím.

Uživatelé – kupující jsou oprávněni podávat nabídky k vozidlu nabízenému v rozšířené aukci. Uživatel – prodávající je oprávněn přijmout některou z nabídek i před uplynutím lhůty pro trvání rozšířené aukce. Přijetím některé z nabídek prodávajícím dochází k uzavření kupní smlouvy ve smyslu VOP. Pokud uživatel – prodávající nepřijme v průběhu trvání rozšířené aukce některou z nabídek, je povinen přijmout nejvyšší z nabídek k okamžiku uplynutí lhůty pro konání rozšířené aukce, pokud tato překoná jím stanovenou minimální cenu.
3.5.4Zprostředkování prodeje

Prostřednictvím portálu Autorola.cz, případně prostřednictvím zákaznického centra Autorola je možné uzavírat kupní smlouvy mezi uživateli formou přímého prodeje bez konání některé z aukcí.

Podmínkou pro realizaci zprostředkování prodeje je uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje mezi uživatelem a Autorola a písemný pokyn uživatele – prodávajícího k provedení zprostředkování prodeje.

Práva a povinnosti mezi Autorola, prodávajícím a kupujícím se řídí smlouvou o zprostředkování a VOP.

4

Kupní smlouva

4.1Návrh na uzavření kupní smlouvy
4.1.1Zadáním nabídky na prodej vozidla na portál Autorola.cz dává uživatel - prodávající neodvolatelnou nabídku k uzavření kupní smlouvy takovému uživateli–kupujícímu, který během doby trvání aukce podá nejvyšší nabídku. Uživatel-prodávající výslovně souhlasí s tím, že při neexistující vyšší nabídce uzavře kupní smlouvu s uživatelem - kupujícímu, který podá nabídku odpovídající minimální ceně.
4.1.2Zadáním nabídky kupní ceny přijímá uživatel–kupující závazně návrh uživatele–prodávajícího k uzavření kupní smlouvy k předmětu aukce s kupní cenou ve výši nabídky uživatele–kupujícího.Uživatel–kupující není oprávněn svou nabídku kupní ceny vzít zpět nebo ji snížit.. Pro uživatele-kupujícího je jeho nabídka závazná do okamžiku, kdy je jeho nabídka překonána vyšší nabídkou.
4.1.3Veškeré zadané nabídky jsou registrovány a uloženy na portálu Autorola.cz. Pokud vzniknou pochybnosti o nabídkách, společnost Autorola rozhodne o nabídkách závazně pro veškeré zúčastněné uživatele. Nabídka není závazná, pokud uživatel–kupující při zadání nabídky uvedl jednoznačný, zavádějící překlep nebo nabídka byla provedena třetí stranou při zneužití uživatelského jména a/nebo hesla nebo když uživatel–kupující není schopen do 10 pracovních dní po uplynutí doby nabídky aukce prokázat svou totožnost uživateli-prodávajícímu. O chybné nabídce je uživatel-kupující povinen informovat společnost Autorola bez zbytečného prodlení co nejdříve, pokud možno před skončením aukce
4.1.4Shora uvedené podmínky se uplatní rovněž v případě, pokud dojde k podání nabídky jinou formou než prostřednictvím portálu Autorola.cz (např.: prostřednictvím zákaznického centra).
4.2Uzavření kupní smlouvy
4.2.1Uplynutím nabízecí doby pevně stanovené společností Autorola, lhůty trvání aukce stanovení uživatelem – prodávajícím, nebo jinak určenou lhůty, končí aukce a mezi uživatelem-prodávajícím a uživatelem-kupujícím, který podal nejvyšší nabídku, dochází k uzavření kupní smlouvy k předmětu aukce dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pokud je uživatel-prodávající osobou se sídlem/místem podnikání v České republice.
4.2.2Po skončení aukce poskytne Autorola oběma smluvním stranám informace nezbytné pro jejich vzájemnou identifikaci. Uživatel-prodávající je povinen uživateli-kupujícímu odevzdat předmět koupě a uživatel-kupující je povinen předmět koupě přijmout a zaplatit kupní cenu. Uživatel-prodávající není povinen odevzdat zboží dříve, než je zaplacena kupní cena, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Uživatel-kupující nabývá vlastnictví k předmětu koupě jeho předáním
4.2.3Kupní cena musí být kupujícím zaplacena do 5 (pěti) pracovních dnů od ukončení aukce na účet prodávajícího. Běh lhůty začíná dnem následujícím po dni, kdy dojde k ukončení aukce. Speciální podmínky pro konání aukce mohou upravit odlišně způsob splatnosti kupní ceny tak, že kupní cena je kupujícím zaplacena společnosti Autorola, která dále přepošle částku odpovídající kupní ceně prodávajícímu.
4.2.4Předání předmětu koupě - vozidla - probíhá, pokud není dohodnuto jinak, tak, že si je kupující převezme v místě bydliště/ místa podnikání/ sídla prodávajícího. K předání předmětu koupě musí dojít do 5 pracovních dnů po dni, kdy dojde k uhrazení kupní ceny kupujícím, a to v časovém období mezi 9 a 17 hodinou středoevropského času, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Pokud se smluvní strany nemohou dohodnout na čase, stanoví jej kupující v rámci uvedeného časového úseku, avšak tak, aby prodávající byl informován ve lhůtě alespoň 24 hodin před převzetím.
4.2.5Při zadání předmětu aukce má prodávající možnost nabídnout, namísto vyzvednutí vozidla kupujícím, dodávku vozidla kupujícímu na jiné místo. Takovým místem muže být místo podnikání/sídlo kupujícího nebo jiné místo určené kupujícím. Takové místo pak je považováno za místo převzetí. Nehledě na to, zda prodávající zvolí tuto možnost, je kupující oprávněn požadovat zaslání předmětu koupě na místo určené kupujícím, k předání předmětu koupě v tomto případě dochází okamžikem předání předmětu koupě prvnímu dopravci.
4.2.6Před předáním předmětu koupě je kupující oprávněn prověřit, zda vozidlo odpovídá popisu od prodávajícího a provést krátkou zkušební jízdu v místě podnikání/sídle prodávajícího. Kupující nese odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout při zkušební jízdě, kupující není odpovědný za škodu, ke které dojde bez zavinění kupujícího. Prodávající je povinen a oprávněn se přesvědčit, zda osoba, která provádí zkušební jízdu, má platný řidičský průkaz
4.3Povinnosti prodávajícího
4.3.1Prodávající je povinen předat předmět koupě kupujícímu ve stavu odpovídajícímu popisu předmětu koupě uvedenému v nabídce. Prodávající nese odpovědnost za to, že vozidlo lze dodat, že veškeré uvedené údaje o vozidle jsou přesné, pravdivé a dostatečné a že vozidlo nemá jiné vady, než vady uvedené v popisu aukce. Prodávající je povinen s předmětem koupě předat kupujícímu veškeré dokumenty a doklady, které náleží k předmětu aukce, a které jsou nezbytné k převodu vlastnictví předmětu koupě a k provozu předmětu koupě (zejména technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, dokument o technické kontrole a dokument o emisích).
4.3.2Prodávající je povinen za podmínek upravených ve VOP uhradit Autorola provizi.
4.3.3Prodávající nese odpovědnost za to, že je oprávněným vlastníkem vozidla, že na vozidle neváznou žádná práva třetích osob (výhrada vlastnictví, exekuce, předkupní právo, zákaz převodu nebo jiná práva), která omezují nebo neumožňují prodej vozidla a nabytí vlastnického práva kupujícím, popřípadě dispozici s věcí kupujícím.
4.3.4To neplatí tehdy, pokud prodávající na taková práva upozornil v popisu vozidla a pokud byla s kupujícím učiněna dohoda o tom, že kupující při uzavření kupní smlouvy tato práva uspokojí nebo převezme. Před zadáním vozidla musí prodávající zajistit, aby veškeré náležitosti související s s převodem vlastnického práva mohly být provedeny nejpozději při uzavření kupní smlouvy.
4.3.5Pokud se vozidlo dodává s dočasnými registračními značkami, předpokládá se, že existuje pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla platné do data dodávky. Pokud se vozidlo dodává nepřihlášené, není od časového okamžiku převodu pojištěno.
4.4Povinnosti kupujícího
4.4.1Kupující je povinen na základě uzavřené kupní smlouvy a za podmínek upravených ve VOP převzít předmět koupě a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
4.4.2Kupující je povinen za podmínek upravených ve VOP uhradit Autorola provizi
4.4.3Pokud kupující převezme vozidlo s platným povolením k provozu a veškerými dokumenty dle bodu 4.3.1, zavazuje se odhlásit vozidlo nejpozději do (3) tří dnů po převzetí vozidla z registru vozidel vedeným příslušným správním úřadem.
4.4.4Pokud nedojde k uzavření smlouvy z důvodu na straně kupujícího, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody, tím způsobené.
4.5Společné povinnosti
4.5.1V případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany povinny zaslat společnosti Autorola bezodkladně popis vad plnění, a to z důvodu shromáždění statistických dat pro evidenční účely a hodnocení uživatelů.
4.5.2V případě, že dojde ke zmaření účelu aukce nebo kupní smlouvy, je uživatel, který způsobil zmaření účelu aukce či kupní smlouvy povinen uhradit společnosti Autorola smluvní pokutu ve výši provize splatné dle čl. 3.2.
4.5.3V případě, že dojde ke zmaření účelu kupní smlouvy, je uživatel, který způsobil zmaření účelu kupní smlouvy povinen uhradit uživateli, který je smluvní stranou z kupní smlouvy dle čl. 4 VOP smluvní pokutu ve výši provize splatné dle čl. 3.2.
4.6Vady předmětu koupě
4.6.1Pokud kupující při prohlídce předmětu koupě zjistí, že mezi vozidlem a popisem vozidla uvedeným v popisu aukce prodávajícím je významný rozpor (odpovídající hodnotě více než 10.000,-- Kč), vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny nabídnuté v aukci, dále vzniká kupujícímu právo na odstoupení od kupní smlouvy.
4.6.2Pokud je mezi stavem vozidla a popisem vozidla významný rozpor, je Autorola oprávněna na základě žádosti jednoho z uživatelů povolat znalce, jehož rozhodnutí je pro prodávajícího i kupujícího závazné. Případné náklady na povolání znalce nese prodávající, pokud bude zjištěn významný rozpor mezi stavem vozidla a popisem vozidla. Pokud žádný rozpor zjištěn nebude, náklady na povolání znalce nese kupující.
4.6.3Před převzetím vozidla je kupující oprávněn se přesvědčit, zda registrační a identifikační údaje vozidla a registrační značka vozidla odpovídají údajům uvedeným v technickému průkazu vozidla a dalších dokumentech uvedených v čl. 4.3.1. VOP. Rozpor mezi údaji ve výše uvedených dokumentech a skutečností je považován za podstatné porušení kupní smlouvy a zakládá právo kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy.
4.6.4Prodávající odpovídá za vady, které má předmět koupě v okamžiku, kdy přechází na kupujícího. Prodávající neodpovídá za vady předmětu koupě, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl.
4.6.5Veškeré skutečnosti výslovně neupravené ve VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4.7Odpovědnost za škodu
4.7.1Autorola neodpovídá za pravdivost a úplnost údajů týkajících se vozidel nabízených uživateli prostřednictvím portálu Autorola.cz, zejména údajů týkajících se množství, jakosti, užitných vlastností a vad vozidel, která jsou předmětem aukce.
4.7.2Autorola neodpovídá za škodu způsobenou vadami zboží prodaného prostřednictvím portálu Autorola.cz nebo za jinou škodu vyplývající z uzavřené kupní smlouvy prostřednictvím portálu Autorola.cz.
4.7.3Autorola zejména neodpovídá za škodu způsobenou uživateli z důvodu poskytnutí nepravdivých nebo neúplných údajů jiným uživatelem nebo skutečností, že uživatel neplní povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.
4.7.4Autorola neodpovídá za škodu způsobenou poruchami, výpadky, dočasným či dlouhodobým omezením provozu portálu Autorola.cz
4.7.5Jakékoliv nároky z odpovědnosti za škodu a nároky z odpovědnosti za vady prodané věci na základě uzavřené kupní smlouvy lze uplatňovat výlučně mezi kupujícím a prodávajícím.
4.7.6Uživatel odpovídá za škodu způsobenou Autorola porušením právních povinností vyplývajících z právních předpisů a z VOP. Uživatel odpovídá za škodu způsobenou Autorola uvedením neúplných nebo nepravdivých údajů při registraci.

5

Závěrečná ustanovení

5.1Obecné zásady
5.1.1Pro užívání portálu Autorola.cz a pro veškeré služby poskytované společností Autorola prostřednictvím portálu Autorola.cz je rozhodné právo České republiky. Uživatel je povinen při každém použití portálu Autorola.cz dodržovat platné právní předpisy, ustanovení těchto VOP a smluvních ujednání se společností Autorola, není-li ve VOP nebo v jiném smluvním ujednání uvedeno jinak platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
5.1.2Autorola si vyhrazuje právo aktualizovat či upravit VOP a ceník služeb. Aktualizované a upravené znění VOP a ceníku služeb budou umístěny na portálu Autorola.cz, přičemž uživatelé budou o případné změně VOP a ceníku služeb informování elektronickou zprávou zaslanou na elektronickou adresu uživatele uvedenou v registraci.
5.1.3Uživatel je při změně VOP nebo ceníku služeb oprávněn vypovědět smlouvu o užívání ve lhůtě 14 dnů od umístění upravených VOP nebo ceníku služeb na portálu Autorola.cz. Nevypoví-li uživatel smlouvu o užívání v této lhůtě, má se za to, že se změnou VOP nebo ceníku služeb souhlasí.
5.1.4V případě, že se stane, nebo se ukáže některé z ustanovení VOP jako neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení VOP. Autorola se zavazuje nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v co nejvyšší možné míře bude respektovat hospodářský účel neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného ustanovení.
5.1.5Uživatel jako smluvní strana smlouvy o užívání portálu Autorola.cz a společnost Autorola se dohodly, že veškeré majetkové spory vzniklé z užívání portálu Autorola.cz nebo v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem.
5.1.6Veškerým uživatelům je zakázáno provozovat komerční reklamu na získané adresy, kontaktní údaje a e-mailové adresy.
5.1.7Uživatel je povinen odškodnit společnost Autorola za veškeré nároky, které by jiní uživatelé nebo jiné třetí osoby oprávněné vznesly vůči Autorola v souvislosti s porušením jejich práv v důsledku užívání portálu Autorola.cz tímto uživatelem nebo z jiného důvodu.
5.1.8Uživatel se zavazuje uhradit v této souvislosti náklady na potřebné právní zastoupení společnosti Autorola včetně veškerých soudních výdajů a odměny za právní zastoupení. Toto neplatí, pokud uživatel není odpovědný za porušení takových práv.
5.2Integrita systému
5.2.1Uživatelům a jiným osobám se výslovně zakazuje používat v souvislosti s používáním portálu Autorola.cz. takové techniky, software nebo jiné rutiny, které by mohly narušovat funkce portálu Autorola.cz nebo které by mohly být v rozporu s oprávněnými zájmy společnosti Autorola. Uživatel zejména není oprávněn používat jakékoliv nástroje, které byly mohly vést k nežádoucímu nebo nadměrnému zatížení infrastruktury portálu Autorola.cz.
5.2.2Obsah portálu Autorola.cz nesmí být bez předchozího souhlasu vlastníka autorských práv, společnosti Autorola, kopírován, rozšifrován, ani jinak využíván či rozmnožován. To platí zejména pro kopírování metodou vyhledávacích serverů "Robot/Crawler" nebo jinými automatickými mechanismy.
5.2.3Grafická úprava, obsah a software portálu Autorola.cz jsou autorským dílem společnosti Autorola a mohou být rozmnožovány nebo používány na jiných internetových stránkách pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Autorola.
5.3Souhlas se zpracováním osobních dat
5.3.1V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů uživatel souhlasí s tím, že jím poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány společností Autorola a mohou být předány v režimu stanoveném platnou právní úpravou vlastníkovi společnosti Autorola, společnosti AUTOCOM A/S, se sídlem Odense C, Tolderlundsvej, 3E2, 5000, Dánské království, a jejím dceřiným společnostem a smluvním partnerům společnosti Autorola.
5.3.2Dále mohou být osobní údaje zpracovávány za účelem zasílání materiálů přímého marketingu a dalších dokumentů a informací týkajících se činnosti Autorola nebo smluvních partnerů Autorola. Registrací uživatel potvrzuje skutečnost, že byl informován, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že po dobu jejich zpracovávání mu náleží práva v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas je platný po dobu 10 let a/nebo do jeho odvolání, které může být učiněno kdykoliv.
5.3.3Dále uživatel poskytuje souhlas, aby společnost Autorola zpracovávala shora uvedené údaje a mohla je využívat k doložení, provádění a vyřizování uživatelských aktivit uživatele, zejména uživatel souhlasí, aby údaje uvedené v čl. 5.3.1. byly poskytovány jiným uživatelům za účelem realizace uzavřených kupních smluv prostřednictvím portálu Autorola.cz. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby byly kontaktní údaje, zejména jméno či firma, dodací adresa a bankovní spojení, po ukončení aukce na portálu Autorola.cz sděleny případnému smluvnímu partnerovi v zájmu realizace uzavřené kupní smlouvy.

6

Zásady ochrany osobních údajů

6.1Úvod
6.1.1Podrobné oznámení o ochraně soukromí pro osobní informace shromážděné společností Autorola
Pokud používáte službu Autorola, používáme vaše osobní údaje. Toto oznámení o ochraně osobních údajů má informovat vás, "subjekt údajů", o tom, jak používáme vaše osobní údaje.

Ochrana vašich osobních údajů je důležitá a doporučujeme, abyste si přečetli toto oznámení o ochraně soukromí. Máte-li potíže s přečtením tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo potřebujete pomoc s jeho pochopením, kontaktujte nás +43 1 270 02 11-0 a my vám pomůžeme, jak nejlépe můžeme.

We also use cookies. Kliknutím na ikonu Cookie v levém dolním rohu obrazovky zobrazíte podrobnosti o tom, jak používáme soubory cookies.
6.2Kontakt
6.2.1Společnost sbírající data, známá jako Správce údajů, je:

Autorola A/S
Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C
Denmark
Tel: +45 70 20 16 61
E-mail: kundecenter@autocom.dk


Váš primární kontakt a společnost zpracovávající vaše data, známá jako Zpracovatel údajů, je:

Autorola.cz
Ocelkova 643/20
198 00 Praha 9
Tel: +43 1 270 02 11-0
Email: info@autorola.cz

6.2.2Pokud máte stížnost týkající se způsobu, jakým zpracováváme vaše informace, s nimiž vám nemůžeme pomoci, měli byste se obrátit na orgán pro ochranu údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Tel: +420 234 665 111
Email: posta@uoou.cz
Website: https://www.uoou.cz/

6.2.3Vaše osobní údaje jsou zákonem chráněny prostřednictvím obecného nařízení o ochraně údajů.

(NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů))
6.3Lidé, kteří se přihlásí do služby Autorola
6.3.1Při registraci jako uživatel služeb služby Autorola uzavřete smlouvu, pro kterou společnost Autorola požaduje vaše kontaktní údaje. Vaše informace budou použity k výkonu služeb Autorola, k ověření Vaší totožnosti a poskytnutí přístupu k příslušným informačním systémům.

Pokud neexistuje právní nárok, chystáme se smazat nebo anonymizovat údaje shromážděné od vás při procházení našich stránek 1 rok po vašem posledním přihlášení nebo 5 let po posledním zakoupení nebo prodeji jakéhokoli vozidla nebo zboží. Ponechte nám prosím čas, protože nekontrolujeme informace k vymazání každý den.
6.3.2V některých případech sdílíme vaše osobní údaje shromážděné při registraci do služby Autorola s třetími stranami, abychom mohli provádět dohodnutou službu. Tyto případy zahrnují, ale neomezují se pouze na: prodej nebo nákup vozidla nebo zboží, když neuhradíte legitimní faktury společnosti Autorola, když vystavíme opravný daňový doklad, na žádost úřadů v souvislosti s vyšetřováním trestné činnosti a další.

Kategorie příjemců:

 • Finanční auditoři
 • Kupující vozidel nebo zboží, které prodáváte
 • Prodejce vozidel nebo zboží, které kupujete
 • Naše banka
 • Naše společnost pro vymáhání pohledávek
 • Naše společnost pro vymáhání pohledávek
 • Poskytovatel certifikačních služeb
 • Úřady
 • Naši partneři, kteří hostují naše webové stránky a internetové služby
 • Naši partneři pro zálohování dat
 • Poskytovatelé SMS služeb
 • Stanoviště vozidel, kde vyzvedáváte nebo doručujete vozidla nebo zboží
 • Dopravní společnosti přepravující vozidla od Vás nebo k Vám.
6.3.3Pokud bude vozidlo nebo zboží prodáno mimo EU, budou převedeny a předány doklady do zemí mimo EU. Kupující je povinen vozidlo převést vozidlo na nového majitele spolu s doklady, aby nový majitel mohl uplatnit právní nárok na vozidlo.
6.4Lidé, kteří si prohlížejí naše webové stránky
6.4.1Shromažďujeme informace o Vámi navštívených stránkách, o tom, na která vozidla se podíváte, o tom, jaké vozidlo přidáte do svého seznamu oblíbených, o tom, která kampaň Vás přivedla na naše stránky apod. Používá se to k tomu, abychom Vám doporučili vhodná vozidla, pro marketingové účely a optimalizovali uživatelské zkušenosti s cílem zlepšit prodeje. Využíváme shromážděné informace také k tomu, abychom doporučili potenciální kupce našim prodejním týmům.
6.4.2Pokud neexistuje právní nárok, chystáme se smazat nebo anonymizovat údaje shromážděné od vás při procházení našich stránek 1 rok po vašem posledním přihlášení nebo 5 let po posledním zakoupení nebo prodeji jakéhokoli vozidla nebo zboží. Ponechte nám prosím čas, protože nekontrolujeme informace k vymazání každý den.

Máme legitimní zájem na optimalizaci prodejů, o kterém se domníváme, že je legální důvod shromažďovat a zpracovávat vaše informace na základě prohlížení našich webových stránek.
6.4.3Služby třetích stran využíváme k vytváření anonymních statistik pro používání našich webových stránek. Používáme také cookies. Další informace o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich (cookie zásadách).
6.5Lidé používající službu Autorola Service Desk nebo jiným způsobem požadující podporu
6.5.1Společnost Autorola nabízí podporu a pomoc, abychom zajistili dobrou zkušenost s používáním našich informačních systémů a služeb a zajistili včasné vyřešení případných problémů.

Jsme rádi, že vám pomůžeme, když máte problémy s našimi službami. Máme legitimní zájem pomáhat našim zákazníkům využívat naše služby.

Pro sledování našich žádostí o podporu používáme systémy třetích stran a osobní informace, které poskytnete pro účely podpory, mohou být uloženy u externího partnera.

V případech, kdy požadujete podporu pro subsystém, můžeme sdílet osobní informace, které poskytnete pro účely podpory, abychom získali požadovanou podporu od našich partnerů.

Osobní údaje, které poskytnete pro účely podpory, odstraníme nebo anonymizujeme nejvýše dva roky po vyřešení vašeho požadavku.
6.6Lidé, kteří se chovají špatně
6.6.1Uchováváme interní záznamy uživatelů, kteří se chovají špatně. To může být tím, že odmítají platit odůvodněné kupní nebo prodejní poplatky, že opakovaně šikanují prodávajícího při vyzvednutí vozidla, snaží se podvádět atd.

Tyto informace budou použity k posouzení, zda můžeme dale spolupracovat s poškozující stranou.

Máme právní zájem na udržování našich profesionálních služeb, což znamená, že se snažíme zajistit, aby se naši kupující a prodejci chovali profesionálně.
6.6.2V případech porušení zákona nebo pokud existuje právní nárok, sdílíme tyto informace s příslušnými stranami, jako jsou:

 • Úřady
 • Právníci

Tyto informace mohou být také relevantní pro finanční audit, neboť mohou být použity jako dokumentace pro ztrátu zisku. V tomto případě budou informace sdíleny s:

 • Finanční auditoři
6.6.3Pokud neexistuje právní nárok, chystáme se smazat nebo anonymizovat údaje shromážděné od vás při procházení našich stránek 1 rok po vašem posledním přihlášení nebo 5 let po posledním zakoupení nebo prodeji jakéhokoli vozidla nebo zboží. Ponechte nám prosím čas, protože nekontrolujeme informace k vymazání každý den.
6.7Lidé kupující a prodávající vozidla
6.7.1Za účelem usnadnění prodeje si kupující a prodávající musí vyměňovat osobní informace a Autorola poskytuje tyto informace oběma stranám jako součást dohody uzavřené při registraci do služby Autorola. Některé obchody jsou prováděny s prostředníkem, kde kupující a prodávající nesdílí osobní údaje. Po skončení aukce se společnost Autorola pokusí kontaktovat potenciální kupce i prodejce a pokusí se vyjednat prodej.
6.7.2Vaše kontaktní údaje přeneseme do zemí mimo EU v případech, kdy kupujete nebo prodáváte vozidla nebo zboží mimo EU.

Společnost Autorola používá standardní smluvní doložku, která zajistí řádnou ochranu vašich osobních informací v případě, že nebude přijato adekvátní rozhodnutí podle čl. 45 odst. 3 GDPR.
6.7.3Pokud neexistuje právní nárok, chystáme se smazat nebo anonymizovat údaje shromážděné od vás při procházení našich stránek 1 rok po vašem posledním přihlášení nebo 5 let po posledním zakoupení nebo prodeji jakéhokoli vozidla nebo zboží. Ponechte nám prosím čas, protože nekontrolujeme informace k vymazání každý den.
6.7.4Autorola je právně povinna oznámit dovezené a vyvezené zboží systému INTRASTAT a v takovém případě jim poskytne zákonem požadované osobní údaje.

Autorola je legálně povinna před vývozem odhlásit vozidlo nebo dokumentovat, že byla provedena. Při zrušení registrace budou vaše osobní informace sdíleny s příslušnými orgány.
6.8Lidé, kteří dostanou náhradu
6.8.1Pokud potřebujeme vrátit platbu, potřebujeme informace o vašem bankovním účtu, abychom Vám mohli peníze vrátit zpět. Tuto možnost můžete odmítnout, ale to bude znamenat delší čas expedice a nemůžeme přímo převést. Vrácíme peníze na základě smluvní dohody mezi vámi a námi, abychom zajistili spravedlivé zacházení s vámi a ostatními zákazníky a abychom podpořili budoucí obchod a spolupráci.

Informace o účtu budeme sdílet s:

 • Našimi bankami
 • Finančními auditory

Informace o bankovním účtu budou smazány 5 let po poslední refundaci. Ponechte nám prosím čas, protože nekontrolujeme informace k vymazání každý den.
6.9Lidé, kteří odmítají platit
6.9.1Podle smlouvy mezi našimi zákazníky a společností Autorola se společnost Autorola pokusí vymáhat platby po splatnosti.

Pokud společnost Autorola a zákazník se nemohou dohodnout na způsobu úhrady platby, společnost Autorola použije třetí stranu k vymáhání peněz a v tomto případě sdílí příslušné osobní údaje se společností pro vymáhání.

Autorola není společností zabývající se inkasem dluhů a účelem použití třetí strany je zajistit spravedlivé zacházení se všemi stranami.
6.9.2Pokud neexistuje právní nárok, chystáme se smazat nebo anonymizovat údaje shromážděné od vás při procházení našich stránek 1 rok po vašem posledním přihlášení nebo 5 let po posledním zakoupení nebo prodeji jakéhokoli vozidla nebo zboží. Ponechte nám prosím čas, protože nekontrolujeme informace k vymazání každý den.
6.10Vaše práva
6.10.1V souladu se zákonem máte ve vztahu k vašim osobním údajům, které společnost Autorola používá, tato práva:
6.10.2Právo na vymazání ("právo na zapomenutí")
Autorola na vyžádání odstraní nebo anonymizuje vaše osobní údaje. Vymazání vašich osobních údajů bude provedeno co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti.

Vyjímky
Společnost Autorola je povinna smazat vaše údaje pouze tehdy, pokud společnost Autorola není povinna uchovávat informace nebo zároveň platí jedno z následujících ustanovení:

 • Osobní údaje již nejsou nezbytné vzhledem k účelům, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány;
 • Odvoláte souhlas udělený pro shromažďování a zpracování a pokud neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování;
 • máte námitky vůči zpracování pro účely přímého marketingu;
 • vaše osobní údaje byly protiprávně zpracovány;
 • vaše osobní údaje musí být vymazány z důvodu dodržení zákonné právní povinnosti, které podléhá společnost Autorola;
6.10.3Právo na omezení zpracování
Společnost Autorola přestane zpracovávat vaše osobní údaje na základě vaší žádosti.

Vyjímky
Společnost Autorola je povinna zastavit zpracování vašich dat, pouze pokud platí jedno z následujících ustanovení:

 • přesnost osobních údajů je vámi zpochybněna po dobu, která umožňuje společnosti Autorola ověřit přesnost osobních údajů;
 • zpracování je protiprávní a vy nesouhlasíte s vymazáním osobních údajů a požadujete místo toho omezení jejich užívání;
 • Autorola již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale od subjektu údajů požaduje, aby vytvořily, uplatňovaly nebo obhájily právní nároky;
 • Oznámili jste Autorole, že došlo k porušení Vašich práv a svobod a očekáváte vyřízení ověření zda oprávněné důvody Autoroly převyšují ty Vaše.
6.10.4Právo na nápravu
Pokud zjistíte, že máme nesprávné osobní informace, dejte nám vědět a informace opravíme.
6.10.5Právo na přístup subjektu údajů
Je to Vaše právo mít kopiii osobních údajů, které Autorola vlastní. Poskytneme ji v elektronické podobě, pokud nebude požadováno jinak. Viditelnost vašich dat je regulována i jinými pravidly, nicméně všechny potřebné informace jsou výše uvedené. Kopie vašich osobních údajů bude doručena co nejdříve do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti.
6.10.6Právo na zrušení souhlasu
Pokud je naše shromažďování a používání vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat zadáním Autorola.
6.10.7Právo na přenositelnost dat
Máte právo získat kopii vašich osobních údajů ve strojově čitelném formátu. Společnost Autorola ji může na požádání rovněž odeslat přímo jiné společnosti.

Vyjímky
Autorola je povinna poskytnout vaše osobní údaje pouze tehdy, pokud:

 • Údaje jsou vámi poskytovány společnosti Autorola,
 • shromažďování údajů je založeno na vašem souhlasu nebo smlouvě, ve které jste smluvní stranou a
 • zpracování probíhá automatizovaně (bez informací na papíře).
6.10.8Právo na námitku
Máte právo vznést námitky proti jakémukoli zpracování ve vztahu k přímému marketingu pokud se domníváte, že jsou porušována VAše práva a nebo je ohrožena Vaše svoboda.

Vyjímky
Společnost Autorola může nadále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud platí jedno z následujících:

 • Autorola prokáže přesvědčivé a oprávněné důvody pro další zpracování.
 • Autorola musí zpracovat vaše osobní údaje k tomu, aby vytvořila, uplatnila nebo obhájila právní nárok.
 • Právní základ pro zpracování není založen na oprávněném zájmu nebo ve veřejném zájmu.